top of page

תנאי השימוש באתר Roy Fitness

כללי

 

 1. ברוכים הבאים לאתר Roy Fitness (להלן – "האתר”) האתר המאפשר לרכוש סוגים שונים של שיעורי כושר למדריכים ולמתאמנים המחולקים עפ"י נושאים, בהנחיית רועי אברהם, מדריך מקצועי ומבוקש בתחומו ובאיכות HD.
  בנוסף, האתר כולל מידע לגבי פעילויות בתחום הכושר הגופני, כנסים, הרצאות וכד', וכן כתבות, תוכן, מידע, פרסום וכד'.

 2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומותנה בהסכמת הגולש לאמור בהם, כלשונם.

 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו כהסכמה מצידך לתנאים להלן.

 4. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בתקנון זה.

 5. האמור בתקנון מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד, גם לשון רבים ולהפך.

 

הנהלת האתר

 

 1. האתר הינו בבעלות עוסק מורשה רועי אברהם.

 2. הנהלת האתר שומרת על זכותה להשעות באופן מיידי, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה.

 3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. שעות פעילות הנהלת האתר ושירות הלקוחות בימים א'-ה', בין השעות 10:00-19:00.

 

הגבלת השימוש באתר

 

 1. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי של הגולש ולא לכל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או כל חומר אחר באתר.

 2. חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית ובניגוד לתקנון זה.

 3. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא לשון הרע, דברי תועבה, מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או גזעני.

 4. אין להעלות תוכן או לבצע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר.

 5. הגולש מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 וכל חוק או דין שעניינו הגנה על קניין רוחני, לבעל זכות היוצרים, ושלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

 6. הגולש מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית, מחבלת אשר עלולה להפריע, לשבש, לשנות, להשמיד, לפגום, לחבל או להשפיע בכל דרך על פעולתו התקינה של האתר ובכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק וירוסים, תולעים, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

 7. הגולש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי, בתמורה או שלא בתמורה, ולא ליתן לכל צד שלישי כלשהו גישה לכרטיס המנוי שלו באתר. הפרת התחייבות זו תחשוף את הגולש לתביעה ולתשלום כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לאתר.

 8. אחריות הגולש להגן, לשמור ללא פגע ולשפות במקרה הצורך את הנהלת האתר כנגד כל הפסד נזק ו/או תוצאה, לרבות שכר טרחת עו"ד ומומחים הנובעים או הקשורים לשימוש שיעשה על ידו באתר, לרבות הפרה של תנאי תקנון זה.

 

אחריות האתר

 

 1. המידע באתר אינו מהווה משום חוו"ד ו/או ייעוץ רפואי או משפטי או אחר ואינו בא כתחליף לכל ייעוץ כזה ו/או מקצועי אחר, המלצה או הצעה לעשות כל פעולה או שימוש. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחריות הגולש בלבד.

 2. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך הינה על המפרסמים בלבד.

 3. הנהלת האתר עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו שלם ומדויק, אולם עשויים להופע אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והאתר ו/או הנהלת האתר לא יישאו באחריות כלשהי לענין מידע זה.

 4. הנהלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת, אם לצורכי תחזוקתו וארגונו של האתר מעת לעת ואם מכל סיבה אחרת, אם לזמן קצוב ואם לצמיתות.

 5. הנהלת האתר רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

 6. הנהלת האתר אינה מבטיחה את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

 7. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל ללא התראה מוקדמת. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

 8. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי מידע שנמצא באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

 9. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". אין הנהלת האתר יכולה להתחייב כי הגלישה והשירותים באתר יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הנהלת האתר ו/או האתר עצמו ו/או מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

 10. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

 11. בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש באתר, שגיאות ו/או אי-דיוקים במידע הכלול באתר, אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך.

 

הזכויות באתר

 

 1. זכויות הקנין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם להנהלת האתר בלבד ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 וכל חוק ו/או דין אחר שעניינו הגנה על קנין רוחני, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

 2. על אף האמור ואלא אם צוין אחרת - לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה להנהלת האתר, ניתנת לגולש רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:

  • א. קבלת הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב.

  • ב. השימוש ביצירה ייעשה ברשת האינטרנט בלבד, ובלבד שב- Domain תחתיו מתבקשת הצגת היצירה לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים.

  • ג. השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.

         "מטרת רווח" – לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד.

         "אופן מסחרי" – לרבות הצגה של מעל 20 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי יישות משפטית אחת או בשליטתה.

 • ד. ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה -

  1. היצירה תובא כפי שהיא - לא ייעשה ביצירה כל שינוי, סילוף או פגם.

  2. יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה.

 • ה. לא יעשה שינוי בקישורים היוצאים מגוף היצירה, לרבות הוספת קישורים חדשים, הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות לקישורים קיימים.

 • ו. בסמוך ליצירה יוצב קישור בולט למקור היצירה באתר.

 

סימני מסחר

 

 1. סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין, ואין להשתמש בהם ללא רשות מפורשת של בעל סימן המסחר.

 

קישורים לאתרים אחרים

 

 1. במידה ויכיל האתר קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). קישורים אלה מופיעים ו/או יופיעו באתר אך ורק לנוחות הגולש.

 2. הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.

 3. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בין הגולש ובין בעלי האתר האחר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שיבצע הגולש באתרים האחרים.

 4. השימוש באתרים האחרים כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.

 5. בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הנהלת האתר ו/או כי מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

 

חשבון משתמש

 

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

 2. הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של הגולש ובכפוף להוראות להלן לענין יצירת חשבון משתמש:

  • א. אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.

  • ב. אין ליצור חשבון עבור אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

  • ג. הגולש/המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאחר אחר כלשהו.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית, לכאורה.

 1. מובהר, כי אף שהנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

 2. הגולש מתבקש להודיע להנהלת האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת תקנון זה.

 3. מבלי לפגוע באמור בסעיף 7 לתקנון, הנהלת האתר שומרת על זכותה להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

 4. המידע המצוי במרשמי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.

 

הפעילות באתר

 

 1. השימוש באתר הינו באמצעות רכישת הדרכות או מנוי לספריית שיעורי הVOD .

 2. מנוי אינו ניתן לביטול ואינו ניתן להקפאה. המנוי החודשי מתחדש אוטומטית מידי חודש וניתן לביטול בכל עת.

 3. ביטול מנוי ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בלבד. הודעה על ביטול על פי דין תשלח לפחות 5 ימי עסקים לפני מועד החיוב הקרוב. מנוי שיבקש ביטול לאחר מועד החיוב או בסמוך אליו, הרי שלא יינתן החזר/זיכוי בגין החיוב שכבר בוצע, אלא הביטול יחול רק על חיובים עתידיים.

 4. רכישה חד-פעמית אינה ניתנת לביטול. רכישה חד פעמית תחוייב על פי שיטת התשלום שנבחרה על ידי בעל המנוי.

 5. גולש יוכל לבצע פעילות במנוי שנרכש על ידו בפלטפורמות הבאות: מכשיר נייד, טאבלט, מחשב וטלויזיה חכמה.

 6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע למי שתבחר מנוי חינם ו/או מחירי מנוי שונים ו/או תנאים שונים ו/או מן המוצגים לכלל לקוחות האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 7. הנהלת האתר רשאית לפרסם ו/או להציע למנויי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.

 

רכישת סרטונים ו/או מנוי

 

 1. הליך רכישת הסרטונים ו/או המנוי יעשה באמצעות כרטיס אשראי ובהתאם למחירון המתפרסם באתר.

 2. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירון השירותים הניתנים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. התשלום בכרטיס אשראי עבור רכישת חלק מהשירותים באתר הינן עיסקאות מתמשכות כהגדרתן בחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הצרכן").

 4. רכישת המנוי מותנית בקבלת אישור רכישה מוקדם של הסולק. הנהלת האתר רשאית למנוע רכישת מנוי לגולש שלא התקבל לגביו אישור רכישה מהסולק ו/או סורב על ידי חברת האשראי והדבר יהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת האתר. רכישת המנוי תתאפשר אר ורק לגולשים אשר הסולק יאפשר את חיובם ובמקרה זה לגולש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר.

 5. הליך הרכישה והעברת פרטי כרטיס האשראי מתבצעים באמצעות מנגנון מאובטח.

 6. הנהלת האתר אינה אחראית לפעולות ו/או מחדלים של הסולק וזה רשאי לעשות שימוש במידע המועבר אליו מהגולש ו/או מהאתר בכפוף למדיניות הפרטיות שלהם.

 7. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי הנהלת האתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שייגרם לגולש אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 8. מועד החיוב ייקבע לפי יום ההרשמה של המנוי באתר, כך שבכל חודש יחוייב כרטיס האשראי באותו יום קלנדרי בו נרשם המנוי.

 

דיוור ישיר

 

 1. בעלי האתר מעוניינים לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או ב-SMS ו/או בדואר רגיל מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי.

 2. בחתימת המשתמש על אישור "קבלת מידע פרסומי" המשתמש מאשר באופן מפורש לבעלי האתר לשגר אליו מעת לעת למכשיר הסלולרי שמסר בעת ההרשמה SMS דברי פרסומת ו/או באמצעות דיוור לכתובת תיבת הדואר האלקטרוני ו/או הודעות דיוור לכתובת המגורים, מסרים פרסומיים ו/או שרותיה ו/או מוצריה ו/או שירותים של חברות העובדות עימה בשיתוף פעולה אך לא רק, והכל בהתאם לכל דין.

 3. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או נלווה הנובע מן הפרסומות המשוגרות כאמור ו/או מפרסומות שיוצגו באתר, וכן אינה נושאת בכל אחריות לתוכנן ו/או אמיתותן ו/או חוקיותן של הפרסומות. כמו כן, ידוע למשתמש כי הנהלת האתר אינה צד להתקשרות ואינה אחראית לטובין או לשירותים המוצעים ו/או הנרכשים דרכה באמצעות הפרסומות.

 4. בעלי האתר מעוניינים להעביר מדי פעם את פרטי המשתמש כפי שהתקבלו בעת ההרשמה וכן את המידע שנאסף על המשתמש במאגר המידע של האתר (ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) לחברות העובדות עימה בשיתוף פעולה אך לא רק, לצרכי שיווק ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות.

 5. בחתימת המשתמש על אישור "קבלת מידע פרסומי נוסף" המשתמש מאשר באופן מפורש לבעלי האתר להעביר את הרשומות על שמו ממאגר המידע של האתר לחברות וספקים העובדים עימה בשיתוף פעולה אך לא רק.

 6. המשתמש יכול בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור ישיר ו/או לבטל את הסכמתו להעברת פרטיו לצד שלישי. המשתמש יכול לעשות זאת על ידי הקשה על המקש "הסר" הנלווה לכל דיוור הנשלח לו.

 7. אם נפלה טעות, והמשתמש קיבל דיוור מהאתר מבלי שנרשם או בקשה להסרה לא בוצעה, יש לעדכן את הנהלת האתר בכתובת הדוא"ל royavrahams@gmail.com  והנהלת האתר תפעל לתיקון התקלה לאלתר.

 8. אין בהרשמה לרשימת הדיוור משום התחייבות להוסיף ולשלוח באופן מסודר את העדכונים, והאתר רשאי להפסיק את משלוחם, לשלוח אותם באופן לא תדיר או במועדים לפי שיקול דעתו או למחוק את שם המשתמש מרשימת הדיוור בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 

מדיניות פרטיות

 

 1. בעת שימוש באתר נאסף על המשתמש מידע שנמסר ע"י הגולש בעצמו, הן ביודעין (כגון בעת פתיחת חשבון משתמש) והן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים (מידע מצטבר שאינו מזוהה אישית עם הגולש). מידע זה ייאסף ויישמר במאגר מידע מטעם הנהלת האתר ובאחריותה ועל פי כל דין (לצורך גילוי נאות: בשלב זה אין מדובר במאגר מידע רשום).

 2. השימוש במידע שנאסף ייעשה אך ורק על פי מדיניות הפרטיות בתקנון זה או על פי הוראות כל דין.

 3. ככל שנדרשים פרטיים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, הנהלת האתר תבקש מהגולש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות.

 4. הנהלת האתר רשאית להעביר מידע ממאגר המידע של האתר לחברות וספקים העובדות עימה בשיתוף פעולה אך לא רק, לצרכי שיווק ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות, לאחר הסכמה מפורשת של המשתמש (חתימת המשתמש על אישור קבלת מידע פרסומי נוסף).

 5. הנהלת האתר רשאית להעביר לצד ג' כלשהו את פרטיו האישיים של הגולש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, גם במקרים הבאים:

  • א. במקרה של מחלוקת משפטית בן הגולש לבין הנהלת האתר.

  • ב. במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הגולש או מידע אודותיו לצד ג'.

  • ג. במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיות הגולש בהתאם להוראות תקנון זה.

 6. הנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש/גולש. עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי לא תבוצע חדירה לא מורשית לשירותי האתר ולחשבון המשתמש/גולש, אשר עלולה לחשוף מידע בחשבון משתמש.

 7. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות להנהלת האתר בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

           בנוסף, אם המידע שבמאגרי הנהלת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בהסכמתו לתקנון זה הגולש פוטר את הנהלת האתר באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות, לרבות אך לא רק, בגין פגיעה בפרטיותו על פי כל דין, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, ככל שפגיעה כאמור נובעת משימוש בתמונות בפרסומות ו/או בדיוור ישיר ו/או כל שימוש אחר ו/או ככל שפגיעה כאמור נובעת משימוש בפרטים שמסר להנהלת האתר וזו העבירה לצד שלישי כאמור, ובהתאם לשיקול דעת הבלעדי של הנהלת האתר.

 

שינוי תנאי השימוש

 

 1. הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי התקנון והשימוש באתר מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.  הודעה על כך תשלח לגולשים שאישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

 

דין ושיפוט

 

 1. הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נובע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו או לאתר או לשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד וכל תביעה תידון בהם בלבד.

bottom of page